Α/Δ ΠΑΘΕ / Τμήμα Μεταμόρφωση – Σκαρφεία

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2601

Εκτέλεση μελετών σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων,έλεγχος ποιότητας ασφαλτομιγμάτων, ομαλότητας , υφής οδοστρώματος , διαγραμμίσεων και αντιολισθηρότητας

 1. Έλεγχος καταλληλότητας μιγμάτων θραυστών αδρανών για χρήση σε έργα οδοποιίας – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ
 2. Έλεγχος μέτρου παραμόρφωσης και συμπύκνωσης στρώσεων έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά  – επί τόπου μετρήσεις με χρήση φορτιζόμενης πλάκας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ευρωπαϊκά πρότυπα).
 3. Έλεγχος συμπύκνωσης στρώσεων επιχωμάτων σε έργα οδοποιίας – επί τόπου μετρήσεις, κάνοντας χρήση κώνου-άμμου και πυρηνικού μετρητή  πυκνότητας-υγρασίας (μέθοδος ραδιοϊσοτόπων), σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
 4. Λήψη και έλεγχος αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος, σύμφωνα με το ΚΤΣ 2016
 5. Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ
 6. Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ
 7. Εκπόνηση μελετών σύνθεσης ασφαλτικών στρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
 8. Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων (πυρηνοληψία) και έλεγχος βαθμού συμπύκνωσης
 9. Έλεγχος μακροϋφής επιφανείας – επί τόπου μέτρηση με τη μέθοδο κηλίδας άμμου ΕΝ
 10. Έλεγχος Ολισθηρότητας επιφανείας ασφ. οδοστρώματος, με χρήση μετρητή GRIPTESTER
 11. Έλεγχος ολισθηρότητας ασφ. οδοστρώματος και προσδιορισμός δείκτη IRI, με χρήση μετρητή ROUGH-O-METER III
 12. Δοκιμή τροχοαυλάκωσης σε ασφαλτική στρώση – συνεργασία με εργαστήριο της Ιταλίας

Έλεγχος διαγραμμίσεων – Επί τόπου μετρήσεις Φωτεινότητας, Οπισθανάκλασης, Πάχος υμένα και Αντιολισθηρότητας, κάνοντας χρήση διακριβωμένων οργάνων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ.