Αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας Οδού / Τμήμα Πάτρα-Πύργος

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2605

Μελέτη εύκαμπτων οδοστρωμάτων των νέων τμημάτων του Έργου με εφαρμογή της γαλλικής αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης

Μελέτη δύσκαμπτων οδοστρωμάτων μετωπικών και πλευρικών διοδίων του έργου με εφαρμογή γαλλικής αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης.

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης και προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών ασφαλτιμγμάτων (προσδιορισμός δυσκαμψίας, κόπωσης, αντίστασης σε τροχαυλάκωση)

1. Έλεγχος μέτρου παραμόρφωσης και συμπύκνωσης στρώσεων έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά – επί τόπου μετρήσεις με χρήση φορτιζόμενης πλάκας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ευρωπαϊκά πρότυπα).

2. Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

3. Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

4. Εκπόνηση μελετών σύνθεσης ασφαλτικών στρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Δοκιμή τροχοαυλάκωσης σε ασφαλτικές στρώσεις – συνεργασία με εργαστήριο της Ιταλίας