Αιολικό Πάρκο Βερμίου

ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ

Image 3128

«Κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών για το Αιολικό Πάρκο στο όρος Βέρμιο συνολικής ισχύος 293 Mw».

Εγκατάσταση Αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 265,5 MW στο όρος Βέρμιο, δήμων Εορδαίας – Π.Ε. Κοζάνης και δήμων Βέροιας & Νάουσας – Π.Ε. Ημαθίας, αποτελούμενου από 59 ανεμογεννήτριες -5 αιολικά πάρκα- ισχύος 4,5 MW έκαστη και διαμόρφωση κατάλληλων πλατειών. Το συνολικό μήκος οδοποιίας είναι 102 χιλιόμετρα.

Λειτουργία επι τόπου εργοταξιακού εργαστηρίου για :

Έλεγχο καταλληλόλητας εδαφικών & αδρανών υλικών

Έλεγχο  συμπύκνωσης στρώσεων επιχωμάτων οδοστρωσίας, επιφανειών θεμελίωσης & τελικής επιφανείας πλατειών Α/Γ

Έλεγχο σκυροδέματος θεμελίωσης Α/Γ & οχετών υδραυλικών έργων