Αττική οδός, Vinci Concessions, VINCI Highways

MOBILITY PARTNER SAS and Mytilineos SA

Image 2612

Μελετητική υποστήριξη για την συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Εκπόνηση οπτικής επιθεώρησης του αυτοκινητόδρομου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και περιφερειακή ΥΜΗΤΤΟΥ και ΑΙΓΑΛΕΩ για την εκτίμηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος. Μετρήσεις και υπολογισμός  δείκτη IRI, RD, MPD, GN και εκτίμηση του δείκτη κατάστασης οδοστρώματος PCI.

Εκτίμηση της δομικής επάρκειας του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου με εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων, και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος με χρήση λογισμικού επαναυπολογισμού. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της απαιτούμενης συντήρησης/ενίσχυσης του οδοστρώματος με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού και διαμόρφωση προγράμματος εργασιών και κοστολόγηση εναλλακτικών λύσεων.