Αξιοποίηση και ανάπτυξη πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου (ΕΓΛ) στην Πάτρα μέσω ΣΔΙΤ.Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης με καταστροφικές και μη καταστροφικές

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ

Image 2665

Έλεγχος υφιστάμενων κτιρίων με τη λήψη πυρήνων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής και ενανθράκωσης σκυροδέματος, δοκιμές κρουσιμετρήσεων, επιτόπου και εργαστηριακό προσδιορισμό περιεκτικότητας σκυροδέματος σε χλωριόντα ανά βάθος (εσωτερικά-εξωτερικά), προσδιορισμό υγρασίας σκυροδέματος, μαγνητική ανίχνευση οπλισμού, επιτόπου προσδιορισμό οπλισμού σε θέσεις αποκαλύψεων, μετρήσεις διαφοράς δυναμικού σε χάλυβα,  λήψη δειγμάτων χάλυβα για τον προσδιορισμό κατηγορίας χάλυβα, προσδιορισμό εφελκυστικής αντοχής οπλισμού-παραμόρφωσης θραύσης-πλαστικότητας, προσδιορισμό προϊόντων διάβρωσης οπλισμού, προσδιορισμό χημικής σύνθεσης ράβδων οπλισμού.