Έλεγχος Δημοτικών Σχολείων Κεφάλου, Καρδάμαινας και Δημοτικού Κτιρίου Ιαματικών Λουτρών στα Θερμά, Νήσος Κως

ΚΩ.ΑΝ Α.Ε Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Image 2659

Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης σχολικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και πετρόκτιστα στοιχεία με τη λήψη πυρήνων σκυροδέματος για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, λήψη πυρήνων λιθοδομής τοιχοποιίας για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, λήψη δειγμάτων κονιαμάτων για κοκκομετρική ανάλυση και εκτίμηση εφελκυστικής αντοχής, δοκιμές κρουσιμετρήσεων, μαγνητική ανίχνευση οπλισμού. Έλεγχος εδαφικού υλικού με κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμό ορίων Atterberg (όριο πλαστικότητας, όριο υδαρότητας, δείκτης πλαστικότητας), δοκιμή απευθείας διάτμησης, δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης.