Έλεγχος Εθνικού ιστορικού Μουσείου (Κτίριο Παλαιάς Βουλής )

ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Image 2653

Έλεγχος νεοκλασικού κτιρίου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τη λήψη πυρήνων σκυροδέματος και λίθων από εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, μέτρηση pH σκυροδέματος, δοκιμές κρουσιμετρήσεων σε σκυρόδεμα και λιθοδομές, λήψη δειγμάτων κονιαμάτων λιθοδομών για την εκτίμηση εφελκυστικής αντοχής, λήψη δειγμάτων οπτόπλινθων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, μαγνητική ανίχνευση οπλισμού.