Έλεγχος Ξενοδοχείου Μυρτώον, Σπέτσες

Image 2656

Έλεγχος υφιστάμενου κτιρίου με τη λήψη πυρήνων σκυροδέματος για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής και ενανθράκωσης, δοκιμές κρουσιμετρήσεων,  προσδιορισμό περιεκτικότητας σκυροδέματος σε χλωριόντα ανά βάθος (εσωτερικά-εξωτερικά), προσδιορισμό ταχύτητας υπερήχων, μαγνητική ανίχνευση οπλισμού, μετρήσεις διαφοράς δυναμικού σε χάλυβα, λήψη δειγμάτων χάλυβα για προσδιορισμό εφελκυστικής αντοχής οπλισμού-ορίου διαρροής-επιμήκυνσης, προσδιορισμό προϊόντων διάβρωσης οπλισμού.