ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ

Image 2686

Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου ισχύος 2Χ14,5 MW και κατασκευάζεται επί του ομώνυμου ποταμού στο Νομό Ιωαννίνων, σε μια περιοχή που εκτείνεται από την έξοδο της Σήραγγας Φυγής του ΥΗΕ Πηγών Αώου στον ποταμό Μετσοβίτικο, μέχρι και 5 km περίπου κατάντη.

Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας. Εγκατάσταση και λειτουργεία εργοταξιακού εργαστηρίου για την παρακολούθηση των χωματουργικών και σκυροδεμάτων του έργου.