Ιόνια οδός

ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Image 2620

Εκτίμηση της δομικής επάρκειας του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Ιονίας οδού (Χ.Θ. 5+000 – 200+000) με εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων, πυρηνοληψίες, εργαστηριακές δοκιμές και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος με χρήση λογισμικού επαναυπολογισμού. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της απαιτούμενης συντήρησης/ενίσχυσης του οδοστρώματος με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού και διαμόρφωση προγράμματος εργασιών και κοστολόγηση εναλλακτικών λύσεων με ορίζοντα 20 έτη.