Μονή Οσίου Λουκά: Έλεγχος λιθοδομής και κονιαμάτων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Image 2650

Έλεγχος υφιστάμενων παλαιών κτισμάτων με τη λήψη πυρήνων λίθων τοιχοποιίας κτισμάτων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, τη λήψη δειγμάτων κονιαμάτων δόμησης από τμήματα της τοιχοποιίας για την εκτίμηση εφελκυστικής αντοχής και την εργαστηριακή χημική ανάλυση, το διαχωρισμό κονίας και αδρανών των κονιαμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση.