Οδική Σύνδεση Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου

ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ

Image 2599

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης, έλεγχος  ομαλότητας οδοστρώματος, έλεγχος διαγραμμίσεων, έλεγχος αντιολισθηρότητας αδρανών.

  1. Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ
  2. Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ
  3. Εκπόνηση μελέτης σύνθεσης αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Έλεγχος διαγραμμίσεων – Επί τόπου μετρήσεις Φωτεινότητας, Οπισθανάκλασης, Πάχος υμένα και Αντιολισθηρότητας, κάνοντας χρήση διακριβωμένων οργάνων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ.