Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Α/Κ Κ5 – Α/Κ Κ12

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ABAΞ Α.Ε. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Image 2603

Εκτίμηση της δομικής επάρκειας του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου με εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων, και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος με χρήση λογισμικού επαναυπολογισμού. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της απαιτούμενης συντήρησης/ενίσχυσης του οδοστρώματος με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού και διαμόρφωση προγράμματος εργασιών.

Μελέτη του Νέου Εύκαμπτου Οδοστρώματος (διαπλάτυνσης) του αυτοκινητόδρομου με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού.