Εργαστηριακοί και επιτόπου έλεγχοι

Οι έμπειροι τεχνικοί μας εκτελούν σύμφωνα με τα πρότυπα τις απαραίτητες δοκιμές για τον έλεγχο δομικών υλικών στο κεντρικό εργαστήριο της εταιρείας καθώς και επί τόπου των έργων.

Image 1601

Οι έμπειροι τεχνικοί μας εκτελούν  σύμφωνα με τα πρότυπα  τις απαραίτητες δοκιμές  για τον έλεγχο  δομικών  υλικών  στο κεντρικό εργαστήριο της εταιρείας καθώς και  επί τόπου των έργων

Σκυρόδεμα

 • Έλεγχος σε σκυρόδεμα και σε οπλισμό σκυροδέματος
 • Μελέτες σύνθεσης  σκυροδεμάτων
 • Δοκιμή ακεραιότητας πασσάλων
 • Έλεγχοι σε νωπό και σκληρημένο σκυρόδεμα
 • Έλεγχος υδατοπερατότητας σκυροδέματος

Αδρανή και εδαφικά υλικά

Έλεγχος καταλληλόλητας αδρανών για χρήση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικά, κονιάματα:

 • Κοκκομετρικές αναλύσεις
 • Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (MICRO-DEVAL)
 • Προσδιορισμός αντίστασης σε θρυμματισμό (LOS ANGELES)
 • Δοκιμή για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές
 • Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου
 • Πυκνότητα και απορροφητικότητα αδρανών
 • Προσδιορισμός Δείκτη πλακοειδούς
 • Προσδιορισμός αντίστασης απότριψης αδρανών (AAV)
 • Προσδιορισμός αντίστασης σε στίλβωση  (PSV)
 • Προσδιορισμός μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας και βέλτιστης υγρασίας (MEΘΟΔΟΣ PROCTOR)
 • Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR)
 • Προσδιορισμός ορίων Atterberg (LL, PL, PI)
 • Συμπυκνώσεις με χρήση πυρηνικής συσκευής και κώνο άμμου
 • Φόρτιση πλάκας

Ασφαλτικά

Εκτέλεση δοκιμών στο κεντρικό εργαστήριο της εταιρείας και συνεργασία με εξιδεικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού:

 • Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου
 • Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά
 • Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματων
 • Μέτρηση τροχαυλάκωσης
 • Δοκιμή προσδιορισμού δυσκαμψίας ασφαλτομίγματος
 • Δοκιμή προσδιορισμού κόπωσης ασφαλτομίγματος
 • Προσδιορισμός μέγιστης εργαστηριακής  πυκνότητας
 • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών Marshall
 • Προσδιορισμός θεωρητικού μέγιστου φαινόμενου βάρους ασφαλτομίγματος
 • Λήψη πυρήνων ασφαλτοτάπητα