Αυτοκινητόδρομος Ε65

Κεντρικής Ελλάδος

Image 2618

Εκτίμηση της δομικής επάρκειας του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος ( Ε-65) στο τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων και στο συνδετήριο κλάδο Ξυνιάδας με εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων, πυρηνοληψίες, εργαστηριακές δοκιμές και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος με χρήση λογισμικού επαναυπολογισμού. Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της απαιτούμενης συντήρησης/ενίσχυσης του οδοστρώματος με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού και διαμορφώθηκε πρόγραμμα εργασιών και κοστολόγηση εναλλακτικών λύσεων με ορίζοντα 20 έτη.

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης και προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών ασφαλτιμγμάτων ( προσδιορισμός δυσκαμψίας , κόπωσης , αντίστασης σε τροχαυλάκωση).

Εργοτάξια : Πηγαδίτσα Γρεβενών, Στίρφακα, Αγίου Στεφάνου & Λιανοκλαδίου Λαμίας.

Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών για Μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016

(κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος: C12/15, C16/20, C20/25, C20/25 New Jersey, C25/30, C25/30 πασσάλων, C30/37, C30/37 πασσάλων, C35/45, C40/50, GUNITE, Πορώδες σκυρόδεμα)

Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

Έλεγχος ασφαλτικού συνδετικού για χρήση σε ασφαλτικό σκυρόδεμα – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης ασφαλτικών στρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Έλεγχος καταλληλότητας εδαφικών υλικών από εκσκαφές και δανειοθαλάμους, για χρήση σε έργα οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές – εργαστηριακές δοκιμές ΕΝ

Έλεγχος καταλληλότητας σκύρων αδρανών για πλήρωση συρματοκιβωτίων (Serαsanetti)

Έλεγχος φέρουσας ικανότητας στρώσης έδρασης οδοστρώματος με τη χρήση μετρητή FWD – Falling Weight Deflectometer